GRATIS VERZENDING VANAF €100,- | BESTELLEN VOOR 15:00 UUR = ZELFDE DAG VERZONDEN    

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

De identiteit van 2Balou, hierna aangeduid als “ons” of  “wij”  gevestigd aan de Kleine Berg 9, 5611 JS te Eindhoven. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder het nummer: 56614977. Identificeert zich bij de belastingdienst onder het btw-identificatienummer: NL852216397B01. Te bereiken voor vragen en dergelijke middels: info@2balou.nl. Wordt geacht de volgende algemene voorwaarden te bewerkstelligen:

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “consument”) worden geplaatst bij 2Balou, via de 2Balou website, de mobiele website of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als “2Balou.nl”).

Door gebruik te maken van 2Balou.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gehouden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Het is zaak voor jou als consument dat je de voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland kunnen een bestelling plaatsen. Bestellingen die worden betaald met iDEAL kunnen vanaf 16 jaar worden gedaan. 

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op 2Balou.nl worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op 2balou.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

Wij willen je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. 

We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

Artikel 1. Definities

Hetgeen gepresenteerd aan u in onderstaande algemene voorwaarden wordt geacht te betekenen:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ons georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en 2balou  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ons in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ons en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij ons zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod bindt ons niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  Dit betreft in het bijzonder:
  − de prijs inclusief belastingen;
  − de eventuele kosten van aflevering;
  − de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  − het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  − de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  − de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  − de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
  − indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  − de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  − de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  − de gedragscodes waaraan wij ons hebben onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  en
  − de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen wij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treffen wij passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Wij kunnen – binnen wettelijke kaders – op de hoogte gesteld worden of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Wij zullen bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van ons waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij wij deze gegevens al aan de consument hebben verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
  6. Indien wij ons hebben verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5. Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten hebben wij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 8 kalenderdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ons bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Kosten en uitsluiting van herroeping 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van het retourneren voor zijn rekening. Ook als de gehele bestelling geretourneerd wordt.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zullen wij dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. Het herroepingsrecht kan door ons alleen worden uitgesloten indien wij dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, hebben vermeld.
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 7. De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wij dit bedongen hebben:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8. Conformiteit en garantie

 1. Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door ons, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van ons jegens 2Balou kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 9. Levering en uitvoering

 1. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zullen wij ons inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van ons.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij ons, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 11. Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ons te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument hebben wij behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12. Klachtenregeling

1. Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 5 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.